Regler inden for miljøscreening

Når et hus eller en mindre bygning over ti kvadratmeter skal rives ned eller bygges om, er man som bygningens ejer (bygherren) forpligtet til at foretage en miljøscreening af bygningen. Det skal gøres for at sikre, at der ikke er miljøskadelige stoffer i byggematerialerne. De stoffer, der ifølge loven skal screenes for, er: PCB, asbest, klorerede paraffiner (KP’er), tjærestoffer (PAH’er), olie og tungmetaller.

Hvilke huse er i faregruppen?

Selvom forpligtelsen til at få foretaget en miljøscreening mod skadelige stoffer i udgangspunktet gælder for alle huse, som har været igennem en til- eller ombygning og lignende, er det især huse fra perioden 1950 til 1977, hvor risikoen for at finde de skadelige stoffer i bygningsdele og materialer er størst. Man skal overlade miljøscreeningen til erfarne fagfolk, der sørger for, at de prøver de har taget efterfølgende analyseres på et godkendt laboratorium.

Miljøscreeningsskema og arbejdsplan

Som det ses i indledningen kræver loven i Danmark, at man som bygherre tester for en del andre miljøskadelige stoffer end asbest og PCB i bygningsdele og byggematerialer, når man river bygninger ned eller bygger om. Som bygherre skal man udfylde et skema, der er udarbejdet specielt til miljøscreening. Derudover skal bygherren udfærdige en plan for nedrivnings- eller ombygningsarbejdet.

Besked til kommunen

Finder man for eksempel PCB eller andre materialer, der indeholder så høje koncentrationer af miljøskadelige stoffer, at det oversiger den grænse, der er for farligt affald, skal både den entreprenør, der har med byggeprojektet at gøre, samt kommunen have besked. Kommunen skal have besked om, hvilke affaldstyper det drejer sig om og hvilke mængder der er tale om. Adviseringen til kommunen skal ske senest to uger før byggeprojektet påbegyndes. Bygherren kan vælge at lade entreprenøren stå for screening og eventuel advisering til den berørte kommune, men uanset vil det altid være bygherren, der har ansvaret for, at loven overholdes.

Hvordan foretages miljøscreeningen?

Når man skal foretage en miljøscreening, tager man stikprøver fra de materialer, der er i de bygningsdele, som berøres af ombygning eller nedrivning. Man tager ikke prøver af alle materialer, men udelukkende af dem, man erfaringsmæssigt ved, kan indeholde miljøskadelige stoffer. Man tager stikprøverne fra bygningsdelens synlige overflader. Man kan for eksempel tage prøverne fra fliser, fugemasse, træværk, beton, mur mm. Man tager både prøver fra de materialer, der typisk indeholder farlige stoffer og fra materialer, der støder op til disse materialer, fordi der kan finde indsivning af stoffer sted. Hvis det overhovedet er muligt, vil man aldrig foretage ødelæggende indgreb i de berørte konstruktioner.

Guide for bygherre eller husejer

For at gøre det nemmere for husejere og bygherrer at få startet på et byggeprojekt, har vi lavet en guide til miljøscreeningsprocessen. Det er det følgende, der skal gøres:

  • Hvis der som del af en ombygning eller udbygning skal rives bygningsdele ned, er første skridt at indhente en nedrivningstilladelse. Det gøres hos kommunen.
  • Download og udfyld det miljøscreeningsskema, der ligger på kommunens hjemmeside.
  • Find fagfolk til prøvetagning og affaldsberegning.
  • Adviser kommunen om affaldsmængden.
  • Fremsend dokumentation på at affaldet er håndteret korrekt. Det gøres til kommunen.

Når man har planer for at skulle bygge ud eller om, er det ikke altid let også at skulle tage sig af den del, der handler om miljøscreening, arbejdsplan og håndtering af affald på den korrekte måde. Det koster både penge og tid, og det kan være fristende at springe over, hvor gærdet er lavest. Men ud over det faktum, at man bryder lovgivningen, hvis man ikke gør som foreskrevet i guiden, skal man også tænke på, at indeklimaet i et hus bliver sundhedsskadeligt, hvis ikke de byggematerialer, som indeholder sundhedsskadelige stoffer, fjernes. økonomisk ender det ofte med at blive dyrere for husejere at komme af med det giftige affald, hvis ikke der er foretaget en miljøscreening og udarbejdet en plan for arbejde og bortskaffelse af affald. Få eventuelt mere information hos Dansk Miljøkontrol