Reger for screening og renovering

I 2013 helt nøjagtigt d. 1. januar trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Det medførte, at man ifølge loven skal anmelde, når man som ejer eller bygherre foretager nedrivninger eller renoveringer i bygninger. Lovkravet gælder stort set alle former for nedrivnings- og renoveringsarbejde og for alle bygninger uanset alder.

Miljøscreening er et krav

En PCB-screening foretages for det meste kun for huse og bygninger, som er bygget, eller er blevet renoveret, mellem 1950 og 1977. Men fordi der også er et krav om at tjekke bygninger for tungmetaller og asbest skal alle bygninger uanset deres alder gennem en miljøscreening, hvis der skal foretages en renovering eller nedrivning, der samlet set er på mere en 10 m2, eller hvis der fra renoverings- eller nedrivningsarbejdet fremkommer et ton affald eller derover. Det har ingen betydning, om arbejdet drejer sig om nedrivning af vægge, lofter eller gulve. Det betyder, at der i udgangspunktet skal foretages en miljøscreening før alle byggeprojekter går i gang. Den eneste undtagelse er ved nybyggeri. Det man lovmæssigt skal screene for er: asbest, klorerede paraffiner, PCB, tungmetaller, olie og PAH’er (tjærestoffer)

Krav til ejeren

I Danmark er det at arbejde med farlige stoffer reguleret gennem forskellige love og regler. Derfor skal man, som boligejer og bygherre leve op til flere krav. Som boligejer eller bygherre skal man sørge for bortskaffelsen af det farlige affald, der kommer i forbindelsen med byggearbejdet. Det er vigtigt, at det bliver gjort korrekt altså som kommunen anviser det. Man er også forpligtet til at underrette den entreprenør, der skal stå for byggeprojektet om de risici, der er i forbindelse med arbejdet, hvis der forekommer tungmetaller, asbest, kviksølv, klorerede paraffiner eller PCB.

Sæt fagfolk på opgaven

En miljøscreening er en indledende prøvetagning. Det er vigtigt at prøverne bliver taget de rigtige steder og på den rigtige måde, så det kan anbefales at få arbejdet foretaget af erfarne fagfolk, der ved, hvad det drejer sig om og som dernæst kan sørge for at prøverne analyseres på et laboratorium, der er akkrediteret til formålet. På den måde er man sikker på, at det hele går rigtigt for sig.

Stikprøver

Når en miljøscreening foretages tager man stikprøver fra de materialer, som er en del af de bygningsdele, som skal enten renoveres eller rives ned. Man tager prøver fra de materialer, som man har erfaring med kan indeholde farlige stoffer, som skader miljøet. Stikprøverne tages fra de overflader, der er synlige i bygningsdelen. For eksempel kan det være fra fliser, fugemasse, mur, træværk, beton. Man tager også prøver fra materialer, der ligger op ad de materialer, der oftest indeholder miljøskadelige stoffer. Grunden er, at der kan ske en indsivning af farlige stoffer fra det ene materiale til det andet. Man bestræber sig så vidt muligt på ikke at ødelægge konstruktioner, når man tager prøverne.

Hvordan gør man?

Som bygherre eller boligejer skal man udfylde et såkaldt miljøscreeningsskema samt udarbejde en plan for det kommende arbejde. Forekommer der materialer med miljøskadelige stoffer, der har koncentrationer, der ligger over den grænse, der er for farligt affald, skal både entreprenøren, som står for byggeprojektet og kommunen have besked. Kommunen skal også have besked om hvilke slags affald, der vil fremkomme i byggearbejdet og i hvor store mængder det forekommer. Kommunen skal have besked mindst to uger før byggeprojektet starter.

Entreprenøren kan stå for miljøscreening og advisering

Det man skal huske på er, at ansvaret for at overholde lovgivningen i forbindelsen med byggeprojekter altid hviler på boligejer eller bygherre. Det er et stort arbejde at stå for en miljøscreening mv. og mange lader entreprenøren stå for at få foretaget miljøscreeningen, udarbejde en beregning af affald, en arbejdsplan samt informere kommunen.